మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు -maasedda manchodu devudu..!


మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
మాసెడ్డ మంచోడు
మాసెడ్డ మంచోడు
మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు.. !

నువ్వోటి అడిగితే ఆడోటి ఇస్తాడు మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
నువ్వోటి అడిగితే ఆడోటి ఇస్తాడు మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
అస్సలడగకపోతే అన్ని ఇచ్చేస్తాడు  
మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు 
మాసెడ్డ మంచోడు దేవుడు !!


maasedda manchodu devudu..
maasedda manchodu devudu..
maasedda manchodu
maasedda manchodu
maasedda manchodu devudu..!

nuvvoti adigithe aadoti istaadu maasedda manchodu devudu.
nuvvoti adigithe aadoti istaadu maasedda manchodu devudu.
assaladagapothe anni icchestaadu 
maasedda manchodu devudu
maasedda manchodu devudu!!